سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازگشته از احمدالحسن کذاب

خواب نیروی عجیبی دارد که انسان را میتواند تغییر دهد. نوع خوابی که انسان می بیند می تواند انسان را ضعیف یا نیرومند کند. خواب در شیعه هم قابل قبول است. و انواعی دارد. منتها این مطالب را پیروان احمد الحسن طور دیگری استفاده میکنند. آنها خوابی که درباره احمد الحسن کذاب دیده می شود رؤیای صادقه میگیرند. با چه دلیلی؟ امام زمان به خوابت می آید و می گوید او پسر من و امام شما است. 

مشکلی که در ابتدا متوجه آن نشدم و بعدا فهمیدم این بود که 

اولا خواب برای اثبات امامت هیچ امامی به کار نرفته و نمی رود.

دوما نمی توان ثابت کرد کسی که به شما می گوید من امام زمانم واقعا امام زمان باشد.

مگر اینکه این صادقه بودن رؤیا توسط امام یا پیغمبری ثابت شود. همان گونه که رویای صادقه امام حسین و حضرت ابراهیم و  فرعون به وسیله معصوم تأیید شد وگرنه ما نمی توانیم بفهمیم صادقه است یا خیر 

پس

سوما: امروز معصومی نداریم که بگوید این خوابها صادقه است یا کاذبه.

چهارما: خواب در تمام مکاتب انحرافی نقش بسزایی دارد

پنجما: از گذشته منبری هایی که منبرشان مبتنی بر خواب بوده است، از چنین منبرهایی برحذر داشته شده اند و به آنها گفته شده که منبر باید معرفت ها را زیاد کند و نباید به خوب تکیه کند.

 

متاسفانه بسیار طول کشید تا بفهمم چه اشتباهی مرتکب شده ام.