سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

بازگشته از احمدالحسن کذاب

یکی از شباهت های فرقه احمدالحسن با بهائیت این است که هر دو ابتدای کار با مذهبی ها شروع کردند. بهائیت هم ابتدا طلاب و مومنان منتظر امام زمان عج را جذب می کردند. آنها با استفاده از مشکلاتی که در علما موجود بود یا مشکلاتی که به علما نسبت می دادند و وجود نداشت یا با استفاده از اشکالاتی که در ظاهر به علما مربوط بود ولی در واقع به آنها ارتباطی نداشت، مردم را از علما جدا و به سمت خود می کشیدند.

در واقع آنها مردم را از علما جدا می کردند ولی آزاد نمی کردند بلکه بعد از آن همان مردم، باید از این افراد تقلید و پیروی می کردند.

فرقه احمدالحسن هم چنین است. می گویند از علمای شیعه پیروی نکنید بعد نتیچه اش این می شود که از علمای آنها پیروی کنید. اگر می گفتند کلا از علما پیروی نکنید، مشکلش کم بود.