سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازگشته از احمدالحسن کذاب

یک روز داشتم به این فکر می کردم اگر احمد اسماعیل کذاب یا احمد الحسن  همان یمانی موجود در روایات است، چه کسی باید او را بشناسد؟ قطعا تنها کسی که مجتهد و مرجع و عارف و ... بود، آقای بهجت بود که کارهایش شائبه سیاسی گری هم نداشت، او درس خوانده عراق و نجف بود و از وقایع آنجا خبر داشت، 

مطرح شدن موضوع احمدالحسن در زمان حیات وی بود و اگر او همان یمانی واقعی بود، قطعا اقای بهجت و افراد مشابه وی مثل سید عباس کاشانی و ... به حمایت از وی بر می خاستند. در حالی که چنین نکردند.

پس نباید کاسه داغ تر از آش شد، نباید خود را از بزرگان، بزرگ تر شمرد، نباید فکر کرد که بهتر از آنها می فهمیم. وقتی امثال آقای بهجت، چنین شخصی را قبول ندارند، تکلیف ما معلوم است.