سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

بازگشته از احمدالحسن کذاب

یکی از تله های گروه انحرافی احمدالحسن، جلسان حدیث خوانی است. در این جلسات، احادیث را به شیوه ای به شما ارائه می دهند و استدلال ها را طوری می چینند که به نتیجه دلخواه آنها برسید. 

توجه داشته باشید که علم حدیث به آموزش و دوره دیدن  نیاز دارد؛ ولی آنها می گویند که چنین نیست و همه می توانند حدیث را بخوانند و بفهمند.

یک بار به یکی از آنها گفتم اگر چنین است و دوره نیاز ندارد؛ چرا امام صادق علیه السلام حوزه داشت و چنین مطالبی را آموزش می داد؟ گفت: تو نمی فهمی. کار ما درست است.